Om diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de Tennisclub Schinveld (‘wij’) in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren de privacy van onze leden en/of bezoekers en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring staan.

 • Welke gegevens worden door Tennisclub Schinveld verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Contactgegevens Tennisclub Schinveld
 • Wijzigingen in deze privacyverklaring

Welke gegevens worden door Tennisclub Schinveld verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien u:

 • Zich aanmeldt als lid, zich inschrijft voor ons toernooi en/of de competities. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voorletters, voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, bondslidnummer, speelsterkte, en overige gegevens die door u worden verstrekt;
 • Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres; en
 • Contact met ons opneemt (via e-mail of een webformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het voeren van een ledenadministratie inclusief het innen van contributiegelden;
 • Het voeren van een toernooiadministratie inclusief het innen van inschrijfgelden;
 • Het informeren van onze leden over het reilen en zeilen van de club, en het uitnodigen voor activiteiten via e-mail en nieuwsbrieven;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal Tennisclub Schinveld die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de Tennisclub Schinveld opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan met name om het verstrekken van persoonsgegevens aan de KNLTB om leden bij de bond in te schrijven.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Tennisclub Schinveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Tennisclub Schinveld treft voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@tcschinveld.nl.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we ermee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Privacyverklaring – bezoek website

Algemeen

Teneinde de tcschinveld.nl website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de tennisclub Schinveld in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. tcschinveld.nl respecteert de privacy van haar bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door tcschinveld.nl verwerkt?

De gegevens die door tcschinveld.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aanmelding als lid. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd.

Wat doet tcschinveld.nl met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • Het verwerken van uw vraag;
 • Ons in staat te stellen, bij aanmelding als nieuw lid, uw inschrijving te doen;
 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. tcschinveld.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

tcschinveld.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@tcschinveld.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie via e-mail of nieuwsbrieven, dan kunt u altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.